Mijn favorieten

Kopersinformatie

Koopaktes
Becks Makelaardij maakt als lid van de NVM gebruik van standaard koopaktes. Deze aktes zijn in samenwerking met Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond ontwikkeld. De aktes worden steeds aangepast aan de laatste wetswijzigingen. Denk bijvoorbeeld aan de wet “Koop onroerende zaken” waarin de bedenktijd van de koper is geregeld. Op deze pagina treft u als pdf de koopaktes met bijbehorende toelichting aan. De koopakte eengezinswoning wordt gebruikt voor alle grondgebonden woningen en de akte appartementsrecht is van toepassing op gestapelde bouw zoals flats, appartementen, boven- en benedenwoningen en maisonnettes.

Indien er een overeenkomst tot stand komt door bemiddeling van Becks Makelaardij wordt een van voornoemde aktes gebruikt. In deze koopovereenkomsten maken wij gebruik van artikel 4 waarin een bankgarantie of waarborgsom wordt opgenomen ter hoogte van 10% van de koopsom. Kopers dienen zich te conformeren aan het gebruik van de bedoelde koopaktes en de daarin opgenomen bankgarantie of waarborgsom.


koopakte eengezinswoning + toelichting (download pdf)

koopakte appartementsrecht + toelichting (download pdf)

Aanvullingen
Van de standaard tekst kan niet worden afgeweken. Het is wel mogelijk aanvullende bepalingen en ontbindende voorwaarden op te nemen in de akte. Deze aanvullingen worden beschouwd als wezenlijk onderdeel van de overeenkomst en kunnen daarom alleen tijdens de onderhandeling worden ingebracht. Uiteraard kunnen deze extra bepalingen en/of ontbindende voorwaarden niet eenzijdig worden opgenomen. Beide partijen moeten het eens zijn over alle aspecten van de overeenkomst. Indien koper en verkoper het volledig eens zijn, kan er een koopakte worden opgemaakt.

Wanneer koper en verkoper deze koopakte ondertekenen, is er een rechtsgeldige koopovereenkomst. Tot dat moment is er een pre-contractuele fase met een inspanningsverplichting om de mondeling gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Nadat koper een kopie van deze, door beide partijen getekende, akte heeft ontvangen heeft koper van rechtswege minimaal 3 dagen bedenktijd.

Mededelingsplicht
De objectinformatie die wij presenteren op deze site en in onze brochures beoogt geen uitputtende lijst te geven met betrekking tot mogelijke aanwezige gebreken in de woning. De informatie die is vermeld, is verkregen van de eigenaar/verkoper en uit eigen waarnemingen ter plaatse en heeft als bedoeling de koper zo goed mogelijk te informeren en tegelijk te voldoen aan de op de verkoper rustende mededelingsplicht.

Onderzoeksplicht
Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust er op de koper van een woning een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling of de woning die eigenschappen bezit die hij redelijkerwijs mag verwachten. Het verdient dan ook de aanbeveling een ter zake deskundig bouwkundige en/of een eigen NVM-aankoopmakelaar in te schakelen. Indien koper niet besluit tot inschakeling van een deskundige over te gaan, komen eventuele nadelige gevolgen hiervan volledig voor zijn rekening.

Bodemverontreiniging en ondergrondse tanks
Tenzij anders aangegeven is er door de verkopende partij geen onderzoek verricht naar de eventuele aanwezigheid van verontreinigde stoffen in de ondergrond van de woningen die wij verkopen. Voor zover verkoper bekend, is nimmer een ondergrondse tank voor de opslag van (vloei)stoffen in de grond aangebracht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Door verkoper wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard in geval van achteraf blijkende bodemverontreiniging, van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Vrijblijvende aanbieding
Hoewel de objectinformatie die wij geven met de grootst mogelijke zorg is samengesteld blijft de mogelijkheid bestaan dat er fouten en/of onvolledigheden in de omschrijving staan. Noch de verkoper noch het makelaarskantoor aanvaarden in dit geval enige aansprakelijkheid. Bij het vermelden van maten die zijn overgenomen uit (bouw)tekeningen kan de maatvoering afwijken van de werkelijkheid. Hieraan kan door de koper geen enkel recht worden ontleend.